Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zde v plném znění.
 
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

1/ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Novela vyhlášky pod číslem 62/2013 Sb. zveřejněna ve Sbírce zákonů s účinností dne 29. března 2013 - zde.

Vyhláška 405/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. ... :-)

 

 Příloha 8Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

Příloha 12Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

2/ Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů - zde

Novela vyhlášky pod č. 431/2012 Sb. nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013 - zde.
 

3/ Vyhláška  503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření - zde.

Novela vyhlášky pod číslem 63/2013 s účinností dne 29.3.2013 - zde
 

4/ Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby - zde.

 

Novela stavebního zákona 2017

Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Pracovní text MMR celého stavebního zákona s vyznačením změn pro lepší orientaci - zde. Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2018.