Zásady ochrany osobních údajů

Platnost od 24.5.2018

Správce osobních údajů: Ing. Miroslav Kratochvíl

Sídlo: Družstevní 114, 530 09 Pardubice

Provozovna: Pernerova 168, 530 02 Pardubice IČ: 69166480

S jakými osobními údaji svých zákazníků disponuji?

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, telefonní kontakt, emailová adresa, ID datové schránky.
Identifikační údaje stavby – adresa, číslo parcel, vlastnictví, které je uvedené v katastru nemovitostí.

Za jakým účelem je mám a k čemu je využívám?

Osobní údaje shromažďuji za účelem uzavření obchodního vztahu a pro potřeby výkonu povolání – zpracování projektové dokumentace stavby.
Údaje související s výkonem povolání (identifikační údaje stavby a stavebníka) předávám dalším zpracovatelům dokumentace (mým subdodavatelům).
V případě zastupování na základě plné moci předávám osobní údaje (vč. data narození) příslušným úřadům za účelem zajištění stanovisek dotčených orgánů a povolení stavby.
Uložené osobní údaje nevyužívám k vlastním marketingovým ani jiným účelům.

Po jak dlouhou dobu mohu s těmito údaji pracovat?

Osobní údaje zpracovávám po dobu nezbytně nutnou po dobu stanovenou zákony a jinými právními předpisy.
Osobní údaje klientů zpracovávám po dobu trvání spolupráce a následných 5 let po dokončení projektu.

V jaké formě mám osobní údaje uloženy?

K ukládání osobních údajů využívám osobní počítač. Dokumenty v tištěné podobě mám uloženy ve své provozovně.

Vaše práva

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat (odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které ukládá zákon nebo jiný právní předpis)
  • právo své osobní údaje upravit, doplnit
  • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
  • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
  • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
  • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů (tímto právem však není dotčeno zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které ukládá zákon nebo jiný právní předpis)